REGULAMIN SPRZEDAŻY PAP DECO

Ważny od 28.07.2023r.


(dalej: Regulamin)
Spis treści
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§2. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ
ELEKTRONICZNĄ
§3. OFERTA
§4. ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
§5. SYTUACJE SZCZEGÓLNE
§6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
§7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WYMIANY TOWARU
§8. ZWROTY i REKLAMACJE
§9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
§10. DANE OSOBOWE
§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa:
  a. zasady sprzedaży PAP DECO na indywidualne zamówienie, realizowane przez PAP DECO Sp. z
  o.o., ul. M.Spisaka 10, 02-495 Warszawa, NIP: 5223263029, REGON 525707635, KRS 0001044649,
  e- mail: office@papdeco.com, (dalej: PAP DECO);
  b. rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez PAP DECO na stronie
  internetowej www.papdeco.com zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i
  rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży produktu;
  c. tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Nabywcą towarów oferowanych przez PAP DECO jest każda osoba fizyczna, prawna lub inna
  jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (dalej: Klient).
 3. Warunkiem złożenia zamówienia skutkującego zawarciem umowy za pośrednictwem strony
  internetowej www.papdeco.com przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego
  postanowień w czasie składania zamówienia skutkującego zawarciem umowy.
  §2. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG
  DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 4. Świadczenie usług drogą elektroniczną rozumianych jako usługi świadczone przez PAP DECO
  za pośrednictwem strony internetowej www.papdeco.com, na rzecz Klienta, polegające na
  możliwości składania zamówień skutkujących zawarciem umowy sprzedaży, są nieodpłatne.
 5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym PAP DECO
  przy składaniu zamówień skutkujących zawarciem umowy z Klientem:
  a. komputer z dostępem do Internetu;
  b. dostęp do poczty elektronicznej;
  c. przeglądarka internetowa;
  d. włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
 6. Klient zobowiązany jest do korzystania ze strony internetowej www.papdeco.com w sposób
  zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw
  własności intelektualnej osób trzecich.
 7. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  §3. OFERTA
 9. Przedmiotem transakcji są produkty wymienione w ofercie PAP DECO, produkowane na
  indywidualne i spersonalizowane zamówienie Klienta, do których to produktów dołączane są
  dobrane przez PAP DECO do konkretnego zamówienia elementy montażowe (np. śruby
  montażowe) (dalej łącznie: Towary). Cena za elementy montażowe jest uwzględniona w cenie
  Towarów.
 10. Cenami wiążącymi Klientów są ceny przedstawione w cenniku detalicznym, dostępnym na
  stronie www.papdeco.com, na chwilę złożenia zamówienia skutkującego zawarciem umowy albo
  przedstawione w indywidualnej wycenie przesłanej przez PAP DECO.
 11. PAP DECO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku oraz wycofania
  poszczególnych Towarów prezentowanych na stronie www.papdeco.com.
 12. Zmiany cennika nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.
 13. PAP DECO informuje, że szczegóły wyglądu zewnętrznego Towarów (w szczególności
  wybarwienia i wykończenia) widoczne na urządzeniach Klienta (monitor, wyświetlacz) lub na
  wykonanych przez Klienta wydrukach przy wykorzystaniu urządzeń drukujących mogą różnić się
  od rzeczywistych, w zależności od indywidualnych właściwości i ustawień tych urządzeń.
 14. Ze względu na charakter ręcznie wytwarzanych produktów, Zleceniodawca zastrzega sobie
  prawo do dostarczenia produktów, których specyfikacja (wymiary, waga) różnić się będzie od
  specyfikacji zawartej w cenniku, przy czym: wymiary produktu mogą różnić się o +/- 1-5 mm od
  podanych w specyfikacji; waga produktu może różnić się o +/- 1-5% od wagi podanej w
  specyfikacji.
 15. Informacje o Towarach wraz z podaniem ich ceny, prezentowane na stronie www.papdeco.com,
  nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 §1 lub 543 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
  cywilny (Dz. U. Z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. Zm.; dalej: Kodeks cywilny). Informacje o
  Towarach wraz z podaniem cen prezentowane na w/w stronie stanowią jedynie zaproszenie do
  zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  §4. ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY
 16. Skuteczne złożenie zamówienia przez Klienta, skutkujące zawarciem umowy wymaga podania
  następujących informacji:
  a. imię i nazwisko Klienta lub nazwa Klienta;
  b. dane adresowe i kontaktowe,w tym numer telefonu i adres e-mail Klienta;
  c. dane do faktury (NIP w przypadku osoby prawnej);
  d. wybrany wzór Towarów i ich ilość wraz z ich specyfikacją, zależnie od rodzaju Towaru;
  e. adres dostawy Towaru.
 17. W sytuacjach, gdy zamówienie wzbudza wątpliwości odnośnie do treści lub danych wskazanych
  przez Klienta, pracownik PAP DECO może skontaktować się z Klientem telefonicznie lub drogą
  elektroniczną na podane w zamówieniu dane kontaktowe w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 18. Złożenie zamówienia następuje z chwilą kliknięcia przez Klienta przycisku „Kupuję i płacę”,
  stanowiącego jednocześnie akceptację kosztorysu.
 19. Po złożeniu zamówienia i dokonaniu płatności przez Klienta, PAP DECO przesyła do Klienta
  drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z potwierdzeniem przybliżonego
  terminu dostawy Towarów.
 20. Towary zostaną dostarczone na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. PAP DECO nie
  ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towarów lub opóźnienie w dostarczeniu
  zamówionych Towarów lub realizacji zamówienia wynikające z błędnie podanego przez Klienta,
  nieobecności Klienta w miejscu dostawy lub niedokładnego adresu dostawy.
  §5. SYTUACJE SZCZEGÓLNE
 21. W wyjątkowych sytuacjach, gdy z przyczyn niezależnych od PAP DECO realizacja zamówienia
  jest niemożliwa do spełnienia w ustalonym terminie, PAP DECO wysyła do Klienta wiadomość
  elektroniczną, na adres e-mail Klienta wskazany w zamówieniu, lub dzwoni na podany w
  zamówieniu numer telefonu kontaktowego Klienta, z informacją o zaistniałej sytuacji. Wiadomość
  zawiera także prośbę o podjęcie przez Klienta decyzji, dotyczącej dalszego postępowania w sprawie
  zamówienia.
 22. W sytuacji opisanej w ust. 1 Klient, w zależności od sytuacji może:
  a. wyrazić zgodę na wydłużenie czasu oczekiwania na realizację całego zamówienia;
  b. podzielić zamówienie na mniejsze transze;
  c. wyrazić zgodę na modyfikację konfiguracji zamówionych Towarów.
 23. W przypadku podzielenia zamówienia na mniejsze transze, spowodowanego brakiem surowców
  w magazynie, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia
  pozostałych przesyłek wynikających z nowych zamówień powstałych z podzielenia zamówienia
  pierwotnego na mniejsze transze, ponosi PAP DECO.
 24. W sytuacji braku możliwości skontaktowania się z Klientem lub braku odpowiedzi w terminie 48
  godzin, co do dalszego postępowania w sprawie zamówienia, PAP DECO, w zależności od sytuacji,
  może:
  a. zrealizować zamówienie Klienta w całości z wydłużeniem czasu dostawy;
  b. zrealizować zamówienie Klienta w całości po podzieleniu zamówienia na kilka zamówień (na
  mniejsze transze) według dostępności Towaru.
 25. PAP DECO zastrzega sobie prawo do rezygnacji z realizacji zamówienia w przypadku, gdy z
  przyczyn niezależnych od PAP DECO realizacja zamówienia nie będzie możliwa. W takim
  przypadku PAP DECO zwróci Klientowi całą przedpłaconą na poczet realizacji zamówienia kwotę.
 26. Przez wzgląd na ręczną produkcję PAP DECO zastrzega sobie prawo do modyfikowania
  finalnego wyglądu każdego produkowanego elementu.
  §6. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 27. Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez PAP DECO całości ceny za dane
  zamówienie.
 28. Płatność realizowana jest przelewem na rachunek bankowy PAP DECO prowadzony przez Bank ING BANK ŚLĄSKI S.A.
  Nr konta dla PLN: 08 1050 1025 1000 0090 8245 5362
  Nr konta dla EURO - 46 1050 1025 1000 0090 8278 7194
 29. W przypadku braku płatności za zamówione Towary w wymaganym terminie, PAP DECO
  powiadomi o tym fakcie Klienta, informując go o braku przystąpienia do realizacji zamówionych
  Towarów do czasu rozliczenia zaległości.
 30. Na czas realizacji zamówienia składa się czas produkcji Towarów i przygotowania ich do
  wysyłki. Standardowy czas realizacji zamówienia to 4-8 tygodni. Najbardziej aktualny
  przybliżony czas realizacji każdorazowo zostaje opublikowany na stronie www.papdeco.com i
  jest czasem obowiązującym.
 31. PAP DECO zobowiązane jest do dostarczenia Towarów w stanie wolnym od wad ukrytych.
 32. Wszystkie Towary PAP DECO produkowane są na zamówienie.
 33. Zamówienia doręczane są na terenie Polski, UE oraz USA przez firmę kurierską.
 34. Cena przesyłki krajowej dla zamówień przez sklep internetowy wynosi 25 zł brutto.
 35. Cena przesyłki krajowej może ulec zmianie w przypadku uchwytów o wyjątkowo dużych
  rozmiarach bądź przesyłki składającej się z kilku paczek. PAP DECO niezwłocznie, tj. przed
  rozpoczęciem realizacji zamówienia, poinformuje Klienta o możliwej dopłacie.
 36. Cena przesyłki poza terytorium Polski określana jest indywidualnie.
 37. PAP DECO składa w firmie kurierskiej zlecenie kontaktu z Klientem przed dostarczeniem
  przesyłki.
 38. Jeżeli przesyłka dostarczona przez firmę kurierską jest naruszona, Klient powinien rozpakować
  ją w obecności kuriera i w razie braku Towarów lub ich uszkodzenia spisać z kurierem protokół
  szkodowy. Protokół szkodowy będzie stanowił ułatwienie w dochodzeniu ewentualnych roszczeń
  reklamacyjnych.
 39. Potwierdzając odbiór Klient uzyskuje prawo własności Towarów. Jednocześnie na Klienta
  przechodzi wszelkie ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem Towarów.
 40. Przesyłki na terenie Polski powinny zostać dostarczone w ciągu 2 dni roboczych, na terenie UE
  w ciągu 10 dni roboczych.
 41. Do każdego zamówienia PAP DECO wystawia fakturę VAT.
  §7. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I WYMIANY TOWARU
 42. W związku z faktem, że Towary PAP DECO produkowane są wyłącznie na zamówienie Klienta,
  według wybranej przez niego specyfikacji, Klientowi nie przysługuje prawo zmiany lub odstąpienia
  od zawartej umowy (art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U.
  z 2020 r. poz. 287 ze zm.).
 43. W przypadku odmowy przyjęcia zamówionej i nieuszkodzonej przesyłki przez Klienta,
  zamówione Towary zostaną przekazane do PAP DECO, a Klient zostanie obciążony kosztami
  przesyłki zwrotnej oraz kosztami przechowywania Towarów do czasu ich odebrania. Zgodnie z ust.
  1, Klientowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy. PAP DECO wezwie Klienta
  listem poleconym do odbioru Towarów z magazynu PAP DECO, wyznaczając termin odbioru. Po
  upływie wyznaczonego przez PAP DECO terminu, Towary zostaną przekazane do utylizacji a
  Klient zostanie obciążony ich kosztem.
  §8. ZWROTY i REKLAMACJE
 44. Towary PAP DECO objęte są dwuletnią gwarancją producenta na wady ukryte Towaru.
 45. Aby skorzystać z gwarancji producenta, Towary należy użytkować zgodnie z poniższymi
  wskazówkami:
  Towary PAP DECO produkowane są z mosiądzu techniką odlewniczą.
  a. Towary należy montować z dala od otwartych płomieni, iskier i innych źródeł ciepła/ognia np.
  grzejników elektrycznych;
  b. mosiądz oraz powłoki galwaniczne (dotyczy Towarów wybarwionych na kolor srebrny,
  miedziany oraz inny gdzie zastosowano powłokę galwaniczną), z którego wykonane są Towary,
  mogą reagować z silnymi substancjami utleniającymi (silne kwasy), detergenty oraz żrącymi;
  c. należy uważać, by nie uszkodzić Towarów ostrymi narzędziami, krawędziami bądź narożnikami
  np. mebli;
  d. należy unikać brudzenia Towarów;
  e. ze względu na właściwości mosiądzu, Towary PAP DECO mogą ulegać naturalnym
  przebarwieniom, co nie stanowi podstawy do zwrotu/reklamacji;
  f. Towary wykonywane są techniką odlewniczą i dlatego mogą się na nich pojawić niewielkie
  niedoskonałości, które nie stanowią podstawy do zwrotu;
  g. Towary w kolorze srebrnym, miedzianym oraz każdym innym niż w naturalnym kolorze
  mosiężnym wybarwione są za pomocą powłoki galwanicznej – czasami na powierzchni PAP DECO
  mogą pojawić się plamki/przebarwienia, które nie stanowią podstawy do zwrotu/reklamacji.
 46. Reklamacje należy składać na formularzu reklamacyjnym dostępnym na stronie
  www.papdeco.com. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: office@papdeco.com
  wraz dokumentację fotograficzną wady.
 47. PAP DECO w ciągu 7 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o
  sposobie dalszego postępowania.
 48. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta PAP DECO naprawi lub wymieni
  reklamowane Towary na pełnowartościowe lub, jeżeli wymiana nie będzie możliwa lub będzie
  wiązała się z nadmiernymi kosztami, zwróci należność za reklamowane Towary w ciągu 14 dni
  kalendarzowych od daty rozpatrzenia reklamacji.
  §9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
 49. Polityka prywatności dostępna jest pod adresem: www.papdeco.com/polityka-prywatnosci
  §10. DANE OSOBOWE
 50. Informacje dotyczące danych osobowych Klientów i wykorzystania tych danych oraz
  przysługujących Klientom praw dostępne są pod adresem: www.papdeco.com/polityka-prywatnosci
  §11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 51. PAP DECO dokłada wszelkich starań, by świadczone usługi w ramach działalności PAP DECO
  były na najwyższym poziomie, jednakże nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia
  dostępności strony www.papdeco.com. Może to nastąpić w przypadku konieczności
  przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością
  modernizacji lub rozbudowy strony.
 52. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie PAP DECO nie ponosi odpowiedzialności
  za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie
  zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 53. Indywidualne ustawienia komputera mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją Towaru
  na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem Towaru (kolor, proporcje itp.).
 54. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie, na stronie: www.papdeco.com
  pobierając go z dołu strony i sporządzić jego wydruk.
 55. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie
  Regulaminu, strony mogą podjąć próbę rozstrzygnięcia go w sposób polubowny działając w dobrej wierze.
 56. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 5, sądem właściwym
  miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla siedziby PAP DECO. Zdanie
  poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest konsument. Klient będący
  konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów
  w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o
  wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wykaz Stałych
  Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji
  Handlowej dost ępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/
  wazne_adresy.php#faq596.
 57. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a
  zwłaszcza Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz 827 ze zm.) oraz
  Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204 ze zm.).
cartcrossarrow-up